Facebook
top-uptime.jpg

Forretningsbetingelser Uptime

1. Webhotel

1.1.
Uptime's webhotel er en præsentationsplads for både erhvervsdrivende og privatpersoner. Uptime hoster kun informationer om produkter og ydelser der overholder den til enhver tid i Danmark gældende lovgivning.

1.2.
Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på webhotellet. Uptime hoster ikke pornografisk materiale, materiale med yderliggående politiske synspunkter, voldeligt indhold eller andet kontroversielt materiale. 

Uptime forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om materiale overholder 1.1 og 1.2 eller har en sådan kontroversiel karakter, at Uptime kan opsige abonnementet med øjeblikkeligt varsel.

1.3.
Hos Uptime er der som udgangspunkt fri trafik, hvilket betyder at der ikke betales en afgift for mængden af data til og fra Uptime's webhoteller. Dog forudsættes en normal trafikafvikling, der ikke forstyrrer trafikken for andre kunder. 

Det er ikke tilladt at placere filarkiver til fri download der indeholder programmer, videofiler og lydfiler (mp3, jpg, zip mv.) der krænker tredie parts ophavsret.

Uptime anbefaler sine kunder at teste egne applikationer og scripts, inden de aktiveres på webhotellet. Scripts og applikationer må ikke belaste serverens ressourcer. 

Uptime forbeholder sig ret til ved overtrædelse af ovennævnte at lukke webhotellet uden varsel og opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget. Eventuel resterende, forudbetalt abonnement refunderes ikke. Uptime forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om overtrædelse har fundet sted eller ej. 

1.4.
Uptime fakturerer abonnement på webhotellet forud for 1 år ad gangen. Abonnementet fornyes automatisk for en ny 1 års periode, med mindre Uptime har modtaget en skriftlig opsigelse fra kunden senest 14 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Opsigelsen kan kun ske skriftligt via en opsigelsesformular på papir, med en juridisk gyldig underskrift. Opsigelsen kan ikke ske via e-mail. Forudbetalt abonnement refunderes ikke ved opsigelse før faktureringsperiodens udløb.

1.5.
Uptime forbeholder sig ret til at opsige et igangværende abonnement, uden at kunden nødvendigvis har krænket nærværende forretningsbetingelser. I så fald refunderer Uptime fuldt ud den resterende del af det forudbetalte abonnement til kunden.

1.6.
Uptime tilstræber adgang til og fra webhotellet 24 timer i døgnet. Uptime forbeholder sig dog ret til driftsstop i kortere eller længere perioder i tilfælde af reparationer, vedligeholdelse af systemet mv.

1.7.
Uptime fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab i anledning af datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang på hjemmesiden eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos Uptime. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

1.8.
Uptime sikre ved tvist altid at kundens domænenavne forbliver på Uptimes DNS server indtil kunden er indforstået med med udfaldet af evt tvist jvf. ovenstående punkter.
 

2. Registrering af domænenavne hos Uptime

2.1.
Uptime tilstræber at igangsætte registreringsprocessen, så snart det aftalte registreringsgebyr er modtaget. Ved registrering af .dk-domæner skal tillige det fremsendte registreringskort være modtaget i underskrevet stand. Uptime fralægger sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at registrering på grund af ekspeditionsfejl eller lignende ikke er sket med tilstrækkelig hurtighed eller slet ikke er sket.

2.2.
Domæner registreres efter først-til-mølle princippet. Uptime kan således ikke gøres ansvarligt, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af trediemand.

2.3.
Uptime stiller sin domænetester til rådighed for kundens undersøgelse af, om et domænenavn er ledigt. Uptime indestår ikke for, at et domænenavn, der er blevet accepteret af domænetesteren, rent faktisk kan registreres.

2.4.
Domænenavnet registreres til Uptime's navneserver, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. 

2.5.
Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. Uptime vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er søgt foretaget. Såfremt Uptime selv foretager fejlbestilling af et domænenavn, vil Uptime enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af andet domænenavn.

2.6.
Kunden er selv ansvarlig for, at et domænenavn ikke krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle ret. Idet registreringsprocessen foregår automatisk, kan Uptime ikke gøres ansvarlig for tredjemands tab herved.

2.7.
Registrering af et .dk-domænenavn indebærer betaling af et årligt gebyr, der fast-sættes af DK-Hostmaster. Ved registrering af et nyt domæne via Uptime er første års afgift til DK-Hostmaster inkluderet i prisen. Kunden vil efter et år modtage en opkrævning på årsgebyr direkte fra DK-Hostmaster. 

Der henvises i øvrigt til DIFO's gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk

2.8.
For andre domænenavne end .dk-navne (eksempelvis .com, .net, .org, .as, .nu osv.), henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler. På disse domæner faktureres årsafgiften af Uptime. Manglende betaling af årsafgift medfører sletning af domænet uden varsel.
 

3. Betalingsbetingelser, fortrydelsesret, renter, rykkergebyrer mv.

3.1.
Uptime udsteder faktura/ordrebekræftelse, så snart bestilling af en ydelse er modtaget. Denne fakturering/ ordrebekræftelse kan ske såvel elektronisk som i papirform. Uptimes ydelse vil først blive præsteret, når betaling er modtaget. Ved registrering af .dk-domænenavn skal endvidere registreringskortet være modtaget i underskrevet stand, før Uptimes ydelse præsteres. 

3.2.
I tilfælde, hvor Uptime først fremsender faktura efter leveret ydelse, skal betaling ske netto 8 dage. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned. Uptime's betalingsbetingelser for forudbetalte ydelser, fx webhoteller er 14 dage fra faktura dato.

3.3.
Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser med tillæg af renter samt lukningsvarsel for de pågældende services. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk., pålægges et rykkergebyr på kr. 75,00. Betalings fristen på rykkerskrivelser er 8 dage.

3.4.
Efter 2. rykker blokeres adgang til de pågældende ydelser og alle e-mails til og fra de pågældende konti afvises. Allerede indgåede e-mails på berørte konti opbevares iht gældende lovgivning.Betalingen kan herefter overdrages herefter uden yderligere varsel til retslig inkasso.

3.5.
Uptime's produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke ifølge forbrugeraftalelovens kapitel 4 §12 (fortrydelsesret ved fjernsalg).

3.6
Uptime fakturerer abonnement forud for driftsperioden. Abonnementet fornyes automatisk for en ny periode, med mindre Uptime har modtaget en skriftlig opsigelse fra kunden senest 14 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Opsigelsen kan kun ske skriftligt via en opsigelsesformular på papir, med en juridisk gyldig underskrift. Opsigelsen kan også ske via e-mail. Forudbetalt abonnement refunderes ikke ved opsigelse før faktureringsperiodens udløb.
 

4. Fortrolighedserklæring

4.1 Samtykke
Som kunde hos Uptime giver du ved din underskrift dit samtykke til,

• at dine personlige oplysninger (navn, adresse, e-mail adresse, m.v., se nedenfor) kan behandles i overensstemmelse med nærværende fortrolighedserklæring, herunder

• at vi hos Uptime kan henvende os direkte til dig via post, e-mail, fax eller telefon med diverse markedsføringsmateriale vedrørende vores produkter og tjenester.

Du er altid berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at frabede dig yderligere henvendelse fra os (se afsnittet "Markedsføring" nedenfor).

4.2 Dataansvarlige
Dataansvarlig for indsamlede oplysninger om dig, samt oplysninger der måtte komme til vores kendskab i forbindelse med service på dine installationer er alle underlagt denne fortrolighedserklæring.

4.3 Hvilke personoplysninger indsamler vi ?
Som kunde hos Uptime indebærer det, at du til os opgiver oplysninger om dit køn, diverse kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mail adresse, samt eventuel stilling/titel, virksomhed eller organisation, som du er tilknyttet, og telefon- og faxnummer.

Såfremt vi har stillet spørgsmål, du skal svare på i forbindelse med din tilmelding til vore tjenester, vil dine svar naturligvis også blive indsamlet. Herudover vil vi kunne indsamle information om dine besøg på vores websider, svar i forbindelse med vor kundeundersøgelser, reaktioner på vor markedsføringskampagner (dvs. reklamer, svarkort, tilbud, mv.), tilmeldinger til vor mailing-tjenester (e-mail/post) og til vor produkt-opdateringer, oplysninger i forbindelse med download af software fra Uptime, samt øvrige oplysninger du frivilligt og udtrykkeligt måtte opgive til os i forbindelse med, at du telefonisk eller skriftligt (post, fax eller e-mail) kontakter os.

4.4 Formål
Formålet med behandling af dine oplysninger er at kunne servicere dig som kunde hos os på den mest optimale måde, særligt ved nemmere at kunne give dig svar på dine spørgsmål om vores produkter, og ved bedre at være i stand til at sende dig materiale, herunder tilbud, om den del af vores produktprogram, som kan antages at have din interesse. Endvidere benytter vi oplysningerne til helt generelt at udvikle vort produktsortiment, samt til bedre at kunne forstå hvilke ydelser vores kunder efterspørger, og hvilke reaktioner vores kunder har på indholdet af vores websider samt udbudte produkter og tjenester.

4.5 Videregivelse 
De personoplysninger vi indsamler vil ikke blive gjort til genstand for data udveksling mellem Uptime og noget andet selskab eller organisation.

4.6 Behandling
Uptime er forpligtet til at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med "Lov om behandling af personoplysninger", der er baseret på et EU-direktiv.

4.7 Markedsføring
De indsamlede oplysninger benyttes som nævnt til bl.a. markedsføring af vores produktprogram direkte til dig. Denne markedsføring vil normalt alene ske via e-mail eller post, men kan, såfremt du har angivet fax- og/eller telefonnummer, også ske via disse.

Såfremt du ikke længere ønsker at modtage materiale fra os, skal du blot meddele os dette, hvorefter vi vil ophøre med at sende dig sådan materiale. Vores kontaktoplysninger fremgår nederst på nærværende side.

4.8 Cookies
Som det er sædvanligt på Internettet, benytter også vi os af "cookie-teknologi" i forbindelse med vores websider. Cookies er små filer, der benyttes til at genkende gentagne besøg af en webside fra en given computer, og som lagres lokalt på din computer af din browser (f.eks. Netscape, Internet Explorer eller lign.). Cookies giver os mulighed for at se, hvilke dele af vores websider, du har vist størst interesse, hvorved vi bliver i stand til at gøre vores websider mere interessante for netop dig. Den cookie, der lagres på din computer, lagrer ikke personlige oplysninger om dig og den giver os ikke sådanne informationer, som vi kan identificere dig ud fra eller kontakte dig på baggrund af.

4.9 Kontakt
Skulle du have spørgsmål eller kommentarer til nærværende fortrolighedserklæring eller vores behandling af personoplysninger i øvrigt, er du velkommen til at kontakte op på e-mail adresse info@Uptime.dk

5. Andet

5.1.
Det er ikke tilladt at kopiere eller anvende materiale fra Uptime's sider og materiale uden Uptime's forudgående skriftlige samtykke. Misbrug og kopiering kan føre til øjeblikkelig lukning af abonnement uden varsel og krav om erstatning hvis det har påført Uptime unødige omkostninger.
 

6. Værneting

6.1.
I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende forretningsbetingelser aftales Retten i Svendborg i Danmark som værneting.

7. Ophavsret og adgang til kildekoder i SiteSuite CMS-løsninger

7.0
Ophavsretten til alle CMS produkter i SiteSuite serien tilhører Uptime ApS.

7.1
Køb af et Uptime webprodukt giver kun kunden ret til at benytte produktet i den periode hvor kunden anvender Uptime som udbyder til den pågældende løsning. Ønsker kunden ikke længere at have Uptime som leverandør, vil der mod betaling af normal timetakst kunne foretages en eksport af alle kundens data i en csv-ASCII tekstfil.

7.2
Køb af et Uptime CMS-produkt i SiteSuite serien giver på intet tidspunkt kunden ret til, eller adgang til CMS kildekoden. Udvikles tilpasninger til kundens CMS-løsning giver dette ligeledes heller ikke adgang til kildekoden.

7.3 Ved special udviklede selvstændige løsninger kodet uden brug af SiteSuiteCMS kode, kan det i de enkelte tilfælde aftales at kunden, mod en merbetaling, har brugsretten til den specialudviklede kode. I sådanne tilfælde skal dette aftales særskilt og tilføjes kontrakten. Kunden vil aldrig kunne få retten til at eje og evt. kunne vidersælge koden.

Kontakt os

 

Uptime

Website © UptimeFjernsupport Åbn fjernsupport