Facebook
top-uptime

Forretningsbetingelser Uptime

1. Webhotel

1.1. Kunder
Uptimes webhotel er en præsentationsplads for både erhvervsdrivende og privatpersoner. Uptime hoster kun informationer om produkter og ydelser der overholder den til enhver tid i Danmark gældende lovgivning.

1.2. Lovlighed
Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på webhotellet. Uptime hoster ikke pornografisk materiale, materiale med yderliggående politiske synspunkter, voldeligt indhold eller andet kontroversielt materiale.

Uptime forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om materialet overholder pkt. 1.1 og 1.2, eller har en sådan kontroversiel karakter, at Uptime kan opsige abonnementet med øjeblikkelig varsel.

1.3. Trafikpolitik
Hos Uptime er der som udgangspunkt fri trafik, hvilket betyder at der ikke betales en afgift for mængden af data til og fra Uptimes webhoteller. Dog forudsættes en normal trafikafvikling der ikke forstyrrer trafikken for andre kunder.

Det er ikke tilladt at placere filarkiver til fri download der indeholder programmer, videofiler og lydfiler (mp3, jpg, zip mv.) der krænker tredje parts ophavsret.

Uptime anbefaler sine kunder, at teste egne applikationer og scripts, inden de aktiveres på webhotellet. Scripts og applikationer må ikke belaste serverens ressourcer.

Uptime forbeholder sig ret til ved overtrædelse af ovennævnte, at lukke webhotellet uden varsel og opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget. Eventuelt resterende, forudbetalt abonnement refunderes ikke. Uptime forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om overtrædelse har fundet sted.

1.4. Abonnement
Uptime fakturerer abonnement på webhotellet forud for et år ad gangen. Abonnementet fornyes automatisk for en ny et års periode.

1.5. Opsigelse
Opsigelse skal ske skriftligt via fremsendelse af opsigelse indeholdende en juridisk gyldig underskrift via e-mail eller brev.

Opsigelsen skal være Uptime i hænde senest 14 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode.
Forudbetalt abonnement refunderes ikke ved opsigelse før faktureringsperiodens udløb.

Uptime forbeholder sig ret til at opsige et igangværende abonnement, uden at kunden nødvendigvis har krænket nærværende forretningsbetingelser. I så fald refunderer Uptime fuldt ud den resterende del af det forudbetalte abonnement til kunden.

1.6. Driftstop
Uptime tilstræber adgang til og fra webhotellet 24 timer i døgnet. Uptime forbeholder sig dog ret til driftsstop i kortere eller længere perioder i tilfælde af reparationer, vedligeholdelse af systemet, mv.

1.7. Tvist
Uptime sikrer altid at kundens domænenavne forbliver på Uptimes DNS server, indtil kunden er indforstået med udfaldet af evt. tvist.1.8.

2. Domæne

2.1. Domænetester
Uptime stiller sin domænetester til rådighed for kundens undersøgelse af, om et domænenavn er ledigt. Domænetester findes på Uptimes hjemmeside.

Uptime indestår ikke for, at et domænenavn der er blevet accepteret af domænetesteren, rent faktisk kan registreres.

2.2. Registrering
Domæner registreres efter først-til-mølle princippet. Uptime kan således ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand. Uptime tilstræber at igangsætte registreringsprocessen, så snart det aftalte registreringsgebyr er modtaget. Uptime fralægger sig ethvert ansvar for tab, forårsaget af at registrering på grund af ekspeditionsfejl eller lignende, ikke er sket med tilstrækkelig hurtighed eller slet ikke er sket.

Domænenavnet registreres til Uptimes navneserver, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

2.3. Fejlregistrering
Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. Uptime vil dog tilstræbe at rette domænenavnet, såfremt registreringen ikke allerede er søgt foretaget. Såfremt Uptime selv foretager fejlbestilling af et domænenavn, vil Uptime enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af et andet domænenavn.

2.4. Krænkelse af tredjemand
Kunden er selv ansvarlig for, at et domænenavn ikke krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle ret. Uptime kan ikke gøres ansvarlig for tredjemands eventuelle tab herved.

2.5. Dansk domæne (.dk)
Registrering af et .dk-domæne indebærer betaling af et årligt gebyr, der fastsættes af DK-Hostmaster. Ved registrering af et nyt domæne via Uptime, er første års afgift til DK-Hostmaster inkluderet i prisen. Kunden vil efter et år modtage en opkrævning på årsgebyr direkte fra DK-Hostmaster.

Der henvises i øvrigt til DIFO's gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk.

2.6. Øvrige domæner (.com, .net., .nu, osv.)
For andre domænenavne end .dk-navne (eksempelvis .com, .net, .org, .as, .nu osv.), henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler. På disse domæner faktureres årsafgiften af Uptime. Manglende betaling af årsafgift medfører sletning af domænet uden varsel.

2.7. Redelegering af domæne
I forbindelse med redelegering af et domænenavn, fraskriver Uptime sig ethvert ansvar for evt. tab kunden måtte have.
 

3. Hosted Servere

3.1. Server typer
Nærværende aftale omfatter alle typer hosted servere.

3.2. Abonnement og opsigelse
Uptime fakturerer serverabonnement forud for 3 måneder ad gangen. Abonnementet fornyes automatisk for en ny 3 måneders periode.

Opsigelse skal ske skriftligt via fremsendelse af opsigelse indeholdende en juridisk gyldig underskrift via e-mail eller brev. Opsigelsen skal foreligge med 3 måneders varsel til den 1. i måneden.

Forudbetalt abonnement refunderes ikke ved opsigelse før faktureringsperiodens udløb.
Uptime forbeholder sig retten til at stoppe driften af udstyret, såfremt opkrævet abonnement m.v. ikke betales rettidigt.

3.3. Drift

Uptime er ansvarlig for serverdriften, herunder forsvarlig placering af hardware, sikkerhedsopdatering, overvågning og backup. Normalt tages der ikke backup af kundeservere, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Det er kundens ansvar at det lagrede materiale følger dansk lovgivning.

Uptime forpligtiger sig til at igangsætte fejlretning, så snart de er bekendt med fejlen. Ved softwarefejl er det kunden selv der står for fejlretning, med mindre andet er aftalt.

Uptime fralægger sig ethvert ansvar for tab af data. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, force majeure eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Uptime.

3.4. Licens
Det er kundens ansvar, at al software installeret på serveren har gyldig licens og følger gældende licensregler fra producenten.

Uptime kan ved forudgående aftale, stå for licens-delen på hele eller dele af den installerede software.
Ved evt. sagsanlæg/krav fra producent mod Uptime pga. brud på licensreglerne kan tilsvarende erstatning kræves fra kunden.

4. CMS & Webshop

4.1. Ophavsret
Ophavsretten til alle CMS produkter i SiteSuite serien tilhører Uptime, uanset om de enkeltstående produkter er kundemodificeret eller ej.

En hver form for videredistribution af Uptimes CMS produkter i SiteSuite serien, anses som et brud på ophavsretten.

I tilfælde af at Uptime føler sig nødsaget til at tilbagekalde brugsretten til et produkt, er Uptime ikke ansvarlig for kundens eventuelle tab, hverken direkte eller indirekte, som følge af tilbagekaldelsen.

4.2 Programmering & Rettigheder
Køb af et Uptime webprodukt, giver kun kunden ret til at benytte produktet i den periode hvor kunden anvender Uptime som udbyder til den pågældende løsning. Ønsker kunden ikke længere at have Uptime som leverandør, vil der mod betaling af normal timetakst kunne foretages en eksport af alle kundens data i en csv-ASCII tekstfil.

Kunder har på intet tidspunkt rettigheder til, at få adgang til CMS kildekoden i Uptime CMS-produkt i SiteSuite.
Udvikles tilpasninger til kundens CMS-løsning giver dette ligeledes heller ikke adgang til kildekoden.

Ved speciel udviklede selvstændige løsninger kodet uden brug af SiteSuiteCMS kode, kan det i enkelte tilfælde aftales at kunden, mod en merbetaling, har brugsretten til den specialudviklede kode. I sådanne tilfælde skal dette aftales særskilt og tilføjes kontrakten. Kunden vil aldrig kunne få retten til at eje eller evt. kunne videresælge koden.

Uptime kan aldrig drages til ansvar overfor kundens eventuelle direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede produkt.

5. Betalingsbetingelser

5.1. Fakturering
Uptime udsteder faktura, så snart bestilling af en ydelse er modtaget. Den sker elektronisk via e-mail eller EAN. Kunden er til en hver tid forpligtiget til, at holde Uptime underrettet om en eller flere gyldige mailadresser hvortil fakturaopkrævning kan sendes.

Uptimes ydelse vil først blive udført, når betaling er modtaget, medmindre andet er aftalt.

5.2. Betalingsbetingelser
Uptimes betalingsbetingelser er netto 8 dage, medmindre andet er aftalt.

5.3. Rykkerskrivelse
Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser, samt lukningsvarsel for de pågældende services. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk., pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00. Betalingsfristen på rykkerskrivelser er 10 dage.

5.4. Manglende betaling
Efter manglende betaling af rykker 2, betragtes aftalen som fuldt ud misligholdt, og adgang til de pågældende ydelser blokeres/lukkes. Allerede indgåede e-mails på berørte e-mailkonti opbevares iht. gældende lovgivning. Betalingen overdrages herefter uden yderligere varsel til retslig inkasso.

6. Fortrolighedserklæring

6.1. Samtykke
Som kunde hos Uptime samtykker man til at:

  • at personlige oplysninger (navn, adresse, e-mail adresse, m.v.) kan behandles i overensstemmelse med nærværende fortrolighedserklæring, herunder
  • at Uptime kan henvende sig direkte til deres kunder via post, e-mail, og/eller telefon med diverse markedsføringsmateriale vedrørende produkter og tjenester.

Kunden er altid berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt, at frabede sig yderligere henvendelse fra Uptime.

6.2. Dataansvarlig
Dataansvarlig for indsamlede oplysninger om kunder, samt oplysninger der måtte komme til Uptimes kendskab i forbindelse med service på kundeinstallationer, er alle underlagt denne fortrolighedserklæring.

6.3. Kundeoplysninger
Som kunde hos Uptime indebærer det, at man opgiver oplysninger om sit køn, generelle kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, samt eventuel yderligere oplysninger som stillingsbetegnelse, arbejdsplads mv.

Herudover vil følgende oplysninger også kunne blive indsamlet:

  • information om besøg på Uptimes websider
  • generelle svar i forbindelse med kundeundersøgelser foretaget af Uptime
  • reaktioner på Uptimes markedsføringskampagner (dvs. reklamer, svarkort, tilbud, mv.)
  • tilmeldinger til mailing-tjenester
  • oplysninger i forbindelse med download af software fra Uptime
  • samt øvrige oplysninger der frivilligt bliver givet af kunden til Uptime, i forbindelse med skriftlig eller telefonisk kommunikation

6.4. Formål
Formålet med behandling af kundeoplysninger er at kunne give den bedste service til Uptimes kunder.
Endvidere benyttes oplysningerne til helt generelt, at udvikle Uptimes produktsortiment, samt til at øge kendskabsgraden af Uptimes kunder og deres behov. Målet er bedre produkter og højere service til den enkelte kunde.

6.5. Behandling
Alle kundeoplysninger er fortrolige, og vil ikke på noget tidspunkt gjort til genstand for dataudveksling mellem Uptime og andre – hverken private personer, virksomheder eller organisationer.

Uptime er endvidere forpligtiget til at behandle alle personoplysninger i overensstemmelse med "Lov om behandling af personoplysninger”.

7. Øvrigt

7.1. Aftaleindgåelse
Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved en underskrevet papirkontrakt eller via e-mailkorrespondance.

7.2. Adresseændringer og øvrige ændringer i kundeforhold 
Kunden forpligtiger sig til at holde Uptime orienteret om eventuelle adresseændringer samt øvrige ændringer som telefonnr., e-mailadresser, cvr.nr., mv. Kunden skal orientere Uptime skrifteligt om ændringer på mail: post@uptime.dk

7.3. Generelle abonnementsvilkår
Uptime fakturerer generelt alle abonnementstyper forud for driftsperioden. Abonnementet fornyes automatisk for en ny periode, med mindre Uptime har modtaget en skriftlig opsigelse jf. Gældende opsigelsesregler for det enkelte abonnement. Forudbetalt abonnement refunderes ikke ved opsigelse før faktureringsperiodens udløb.

7.4. Kopiering
Det er ikke tilladt at kopiere eller anvende materiale fra Uptimes sider og materiale, uden Uptimes forudgående skriftlige samtykke. Misbrug og kopiering kan føre til øjeblikkelig lukning af abonnement uden varsel, og krav om erstatning hvis det har påført Uptime unødige omkostninger.

7.5. Fortrydelsesret
Uptimes produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden, derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke ifølge forbrugeraftalelovens kapitel 4 §12 (fortrydelsesret ved fjernsalg).

7.6. Ansvarsfraskrivelse
Uptime fralægger sig ethvert ansvar, for kundens direkte eller indirekte tab, i anledning af datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang på hjemmesiden eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos Uptime. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout (herunder også blandt Uptimes egne medarbejdere), overbelastning af nettet, naturkatastrofer eller andet.

7.7. Cookies
Som det er sædvanligt på internettet, benytter også Uptime sig af "cookie-teknologi". Cookies er små filer, der benyttes til at genkende gentagne besøg af en webside fra en given computer, og som lagres lokalt på brugerens computer af browseren (f.eks. Netscape, Internet Explorer eller lign.). Cookies giver Uptime mulighed for at se, hvilke dele af websiden, brugeren har vist størst interesse, hvorved Uptime bliver i stand til at gøre deres websider mere interessante for brugeren. Den cookie, der lagres på brugerens computer, lagrer ikke personlige oplysninger om brugeren, og giver ikke informationer som kan identificere brugeren.

7.8. Ændring af forretningsbetingelser
Uptime forbeholder sig ret til løbende at ændre nærværende forretningsbetingelser. Ændringerne vil blive offentliggjort på Uptimes hjemmeside.

8. Værneting

8.1. Værneting
I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende forretningsbetingelser aftales Retten i Svendborg i Danmark som værneting.

Website © UptimeFjernsupport Åbn fjernsupport

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber
popout_cookieTil popoutUptime13 dage
SL_CA/B TestningSmartlook2 år
Pk idTil Piwik statistikPiwik1 år
Pk refTil Piwik statistikPiwik

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere