Når du handler med Uptime

Forretningsbetingelser

1. Webhotel

1.1. Kunder

Uptimes webhotel er en præsentationsplads for både erhvervsdrivende og privatpersoner. Uptime hoster kun informationer om produkter og ydelser der overholder den til enhver tid i Danmark gældende lovgivning.

1.2. Lovlighed

Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på webhotellet. Uptime hoster ikke pornografisk materiale, materiale med yderliggående politiske synspunkter, voldeligt indhold eller andet kontroversielt materiale.
Uptime forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om materialet overholder pkt. 1.1 og 1.2, eller har en sådan kontroversiel karakter, at Uptime kan opsige abonnementet med øjeblikkelig varsel.

1.3. Trafikpolitik

Hos Uptime er der som udgangspunkt fri trafik, hvilket betyder at der ikke betales en afgift for mængden af data til og fra Uptimes webhoteller. Dog forudsættes en normal trafikafvikling der ikke forstyrrer trafikken for andre kunder.
Det er ikke tilladt at placere filarkiver til fri download der indeholder programmer, videofiler og lydfiler (mp3, jpg, zip mv.) der krænker tredje parts ophavsret.
Uptime anbefaler sine kunder, at teste egne applikationer og scripts, inden de aktiveres på webhotellet. Scripts og applikationer må ikke belaste serverens ressourcer.
Uptime forbeholder sig ret til ved overtrædelse af ovennævnte, at lukke webhotellet uden varsel og opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget. Eventuelt resterende, forudbetalt abonnement refunderes ikke. Uptime forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om overtrædelse har fundet sted.

1.4. Abonnement

Uptime fakturerer abonnement på webhotellet forud for et år ad gangen. Abonnementet fornyes automatisk for en ny et års periode.

1.5. Driftstop

Uptime tilstræber adgang til og fra webhotellet 24 timer i døgnet. Uptime forbeholder sig dog ret til driftsstop i kortere eller længere perioder i tilfælde af reparationer, vedligeholdelse af systemet, mv.

1.6. Tvist

Uptime sikrer altid at kundens domænenavne forbliver på Uptimes DNS server, indtil kunden er indforstået med udfaldet af evt. tvist.

2. Domæne

2.1.Registrering

Domæner registreres efter først-til-mølle princippet. Uptime kan således ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand. Uptime tilstræber at igangsætte registreringsprocessen, så snart det aftalte registreringsgebyr er modtaget. Uptime fralægger sig ethvert ansvar for tab, forårsaget af at registrering på grund af ekspeditionsfejl eller lignende, ikke er sket med tilstrækkelig hurtighed eller slet ikke er sket.
Domænenavnet registreres til Uptimes navneserver, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

2.2. Fejlregistrering

Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. Uptime vil dog tilstræbe at rette domænenavnet, såfremt registreringen ikke allerede er søgt foretaget. Såfremt Uptime selv foretager fejlbestilling af et domænenavn, vil Uptime enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af et andet domænenavn.

2.3. Krænkelse af tredjemand

Kunden er selv ansvarlig for, at et domænenavn ikke krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle ret. Uptime kan ikke gøres ansvarlig for tredjemands eventuelle tab herved.

2.4. Dansk domæne (.dk)

Registrering af et .dk-domæne indebærer betaling af et årligt gebyr, der fastsættes af DK-Hostmaster. Ved registrering af et nyt domæne via Uptime, er første års afgift til DK-Hostmaster inkluderet i prisen. Kunden vil efter et år modtage en opkrævning på årsgebyr direkte fra DK-Hostmaster.
Der henvises i øvrigt til DIFO’s gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk.

2.5. Øvrige domæner (.com, .net., .nu, osv.)

For andre domænenavne end .dk-navne (eksempelvis .com, .net, .org, .as, .nu osv.), henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler. På disse domæner faktureres årsafgiften af Uptime. Manglende betaling af årsafgift medfører sletning af domænet uden varsel.
2.6. Redelegering af domæne
I forbindelse med redelegering af et domænenavn, fraskriver Uptime sig ethvert ansvar for evt. tab kunden måtte have.

3. Hosted Servere

3.1. Server typer

Nærværende aftale omfatter alle typer hosted servere.

3.2. Abonnement og opsigelse

Uptime fakturerer serverabonnement forud for 3 måneder ad gangen. Abonnementet fornyes automatisk for en ny 3 måneders periode.
Opsigelse skal ske skriftligt via fremsendelse af opsigelse indeholdende en juridisk gyldig underskrift via e-mail eller brev. Opsigelsen skal foreligge med 3 måneders varsel til den 1. i måneden.
Forudbetalt abonnement refunderes ikke ved opsigelse før faktureringsperiodens udløb.
Uptime forbeholder sig retten til at stoppe driften af udstyret, såfremt opkrævet abonnement m.v. ikke betales rettidigt.

3.3. Drift

Uptime er ansvarlig for serverdriften, herunder forsvarlig placering af hardware, sikkerhedsopdatering, overvågning og backup. Normalt tages der ikke backup af kundeservere, med mindre andet er aftalt skriftligt.
Det er kundens ansvar at det lagrede materiale følger dansk lovgivning.
Uptime forpligtiger sig til at igangsætte fejlretning, så snart de er bekendt med fejlen. Ved softwarefejl er det kunden selv der står for fejlretning, med mindre andet er aftalt.
Uptime fralægger sig ethvert ansvar for tab af data. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, force majeure eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Uptime.

3.4. Licens

Det er kundens ansvar, at al software installeret på serveren har gyldig licens og følger gældende licensregler fra producenten.
Uptime kan ved forudgående aftale, stå for licens-delen på hele eller dele af den installerede software.
Ved evt. sagsanlæg/krav fra producent mod Uptime pga. brud på licensreglerne kan tilsvarende erstatning kræves fra kunden.

4. CMS & Webshop

4.1. CMS

Uptime tilbyder sit eget CMS system som en løsning til opbyggelse af hjemmesider.
Kunden har ret til at benytte systemet i den periode hvor kunden anvender Uptime som udbyder til den pågældende løsning, og har webhotel hostet hos Uptime. Ønsker kunden ikke længere at have Uptime som leverandør, vil der mod betaling af normal timetakst kunne foretages en eksport af alle kundens data i en csv-ASCII tekstfil.

Kunder har på intet tidspunkt rettigheder til, at få adgang til CMS kildekoden i CMS systemet. Udvikles tilpasninger til kundens CMS-løsning giver dette ligeledes heller ikke adgang til kildekoden.

5. Betalingsbetingelser

5.1. Fakturering

Uptime udsteder faktura, så snart bestilling af en ydelse er modtaget. Den sker elektronisk via e-mail eller EAN. Kunden er til en hver tid forpligtiget til, at holde Uptime underrettet om en eller flere gyldige mailadresser hvortil fakturaopkrævning kan sendes.
Uptimes ydelse vil først blive udført, når betaling er modtaget, medmindre andet er aftalt.

5.2. Betalingsbetingelser

Uptimes betalingsbetingelser er netto 8 dage, medmindre andet er aftalt.

5.3. Rykkerskrivelse

Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser, samt lukningsvarsel for de pågældende services. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk., pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00. Betalingsfristen på rykkerskrivelser er 10 dage.

5.4. Manglende betaling

Efter manglende betaling af rykker 2, betragtes aftalen som fuldt ud misligholdt, og adgang til de pågældende ydelser blokeres/lukkes. Allerede indgåede e-mails på berørte e-mailkonti opbevares iht. gældende lovgivning. Betalingen overdrages herefter uden yderligere varsel til retslig inkasso.

6. Opsigelse

6.1. Opsigelse

For alle Uptimes produkter, service-og abonnementsaftaler gælder det at enhver opsigelse skal ske skriftligt via fremsendelse af opsigelse indeholdende en juridisk gyldig underskrift via e-mail eller brev.
Opsigelsen skal være Uptime i hænde senest 14 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode.
Forudbetalt abonnement refunderes ikke ved opsigelse før faktureringsperiodens udløb.
Uptime forbeholder sig ret til at opsige et igangværende abonnement, uden at kunden nødvendigvis har krænket nærværende forretningsbetingelser. I så fald refunderer Uptime fuldt ud den resterende del af det forudbetalte abonnement til kunden.

7. Øvrigt

7.1. Øvrige produkter

Uptimes forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler som er indgået mellem Uptime og en kunde, og er gældende for alle Uptimes produkter og serviceydelser, også dem som ikke er nævnt her.

7.2. Tilbud

Tilbud afgivet af Uptime gælder 30 dage fra afsendelsesdagen, medmindre andet er aftalt.

7.3. Aftaleindgåelse

Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved en underskrevet papirkontrakt eller via e-mailkorrespondance. Ved bekræftelse af tilbuddet accepterer kunden samtidig Uptimes forretningsbetingelser.

7.4. Adresseændringer og øvrige ændringer i kundeforhold

Kunden forpligtiger sig til at holde Uptime orienteret om eventuelle adresseændringer samt øvrige ændringer som telefonnr., e-mailadresser, cvr.nr., mv. Kunden skal orientere Uptime skrifteligt om ændringer på mail: kontakt@uptime.dk

7.5. Generelle abonnementsvilkår

Uptime fakturerer generelt alle service- og abonnementsaftaler forud for driftsperioden. Abonnementet fornyes automatisk for en ny periode, med mindre Uptime har modtaget en skriftlig opsigelse jf. pkt. 6. Forudbetalt abonnement refunderes ikke ved opsigelse før faktureringsperiodens udløb.

7.6. Kopiering

Det er ikke tilladt at kopiere eller anvende materiale fra Uptimes sider og materiale, uden Uptimes forudgående skriftlige samtykke. Misbrug og kopiering kan føre til øjeblikkelig lukning af abonnement uden varsel, og krav om erstatning hvis det har påført Uptime unødige omkostninger.

7.7. Fortrydelsesret

Uptimes produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden, derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke ifølge forbrugeraftalelovens kapitel 4 §12 (fortrydelsesret ved fjernsalg).

7.8. Ansvarsfraskrivelse

Uptime fralægger sig ethvert ansvar, for kundens direkte eller indirekte tab, i anledning af datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang på hjemmesiden eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos Uptime. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout (herunder også blandt Uptimes egne medarbejdere), overbelastning af nettet, naturkatastrofer eller andet.

7.9. Persondataforordningen (GDPR)

Vi henviser til vores cookie-og privatlivspolitik: Cookie og privatlivspolitik

7.10. Databehandleraftale

Kunder som benytter Uptime som databehandler er ansvarlig for, at der foreligger en underskrevet databehandleraftale. Uptime opfordrer til at der benyttes den databehandleraftale som Uptime har udarbejdet https://dpa.uptime.dk/. Aftalen kan hvis nødvendigt tilrettes. Der henvises i øvrigt til Datatilsynets gældende regler om databeskyttelse https://www.datatilsynet.dk/

7.11. Ændring af forretningsbetingelser

Uptime forbeholder sig ret til løbende at ændre nærværende forretningsbetingelser. Ændringerne vil blive offentliggjort på Uptimes hjemmeside.

8. Værneting

8.1. Værneting

I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende forretningsbetingelser aftales Retten i Svendborg i Danmark som værneting.

Databehandleraftale

Denne databehandleraftale (Aftalen) er et tillæg til den indgåede kontrakt på ydelser og/eller service mellem kunden (Dataansvarlig) og Uptime ApS (Databehandler).

Grafik vindeltrappe

Mød dit team

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker sparring og feedback, har spørgsmål eller blot vil vide mere om det, vi kan tilbyde dig.

Lars Bohnzen Hansen

CEO / Direktør

Christa Brandt

COO & Head of People

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes